अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

 • मूळ विहित नमुन्यांतील अर्ज पूर्णतया भरलेला असावा.
 • १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्याबाबतचा दाखला / डोमिसाईल सर्टिफिकेट
 • वयाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला (वयाच्या पुराव्याबाबत कागदपत्रे)
 • दिव्यांगत्वाचा दाखला (साक्षांकित केलेली सत्याप्रत)
 • उत्पन्नाचा दाखला (ग्रामीण भागासाठी तलाठी/ शहरी भागासाठी तहसीलदार)
 • अनुभवाबाबत प्रमाणपत्र
 • निवडणूक आयोगाने दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत.
 • पासपोर्ट साईज व पूर्ण आकारच फोटो (अर्जावर चिकटविण्यात यावेत).
 • जातीचे प्रमाणपत्र
 • जागेच्या उपलब्धतेचा पुरावा (जागा स्वतःच्या मालकीची/ भाड्याची/ भाडे पावती, विशिष्ट मुदतीचे भाडे करार पत्रक इ.)
 • कर्जबाजारी/ वित्त संस्थेचा थकबाकीदार नसल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र (रुपये १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • वाहन परवाना (स्वतः किंवा पहिला नातेवाईक यांचे नावे) आवश्यक. वाहन परवाना धर्काचे पूर्ण कर्जफेड होईपर्यंत व्यवसाय मदत करण्याच्या हमिबाबत प्रतिज्ञापत्रक (फक्त वाहन कर्जांसाठी).
 • व्यवसायाबाबत प्रकल्प अहवाल व दरपत्रक.
 • शेतीविषयक कर्जासाठी : अर्जदाराचे नावे जमीन असल्याबाबतचा पुरावा. (७/१२ व ८-अ चा उतारा)
 • पशुवैद्यकीय सेवा सुविधा प्राप्त असल्याबद्दल दाखला (फक्त पशुपालन व्यवसायासाठी).
 • रुपये ३ लाख पेक्षा जास्त कर्जासाठी जामिनदाराची कागदपत्रे (पगारपत्रक, ओळख्पत्रक यांची झेरॉक्स प्रत)
 • भूजल सर्व्हेक्षण अहवाल (विहीर पाईपलाईन प्रकल्पांसाठी)
 • मतिमंद, सेरेब्रल पाल्सी / ऑटीझम अर्जदाराबाबत पालकत्व दाखला, एकत्रित फोटो, पालकांचे प्रतिज्ञापत्र.