निविदा

हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (E-Vehicle) उपलब्ध करून देण्याबाबत उत्पादक/पुरवठादारांकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (E-Vehicle) उपलब्ध करून देण्याबाबत उत्पादक/पुरवठादारांकडून ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर सविस्तर निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र दि. १८.०९.२०२३ ते दि. ०९.१०.२०२३ सायं ०५.०० या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असून स्वारस्य अभिरुची असलेल्या उत्पादक/पुरवठादारांनी आपल्या निविदा संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने सादर कराव्यात. 

विहित दिनांक अथवा वेळेनंतर प्राप्त दरपत्रके विचारात घेतली जाणार नाही

Click here for further information

or

Search Tenders by Organisation 'Maharashtra State Handicapped Finance and Development Corporation'