मुदती कर्ज योजना (पशुसंवर्धन)

प्रकल्प मर्यादा : रु. ५ लाख पर्यंत
व्याज दर (वार्षिक) : रु. ५००००/- पर्यंत ५%
रु. ५००००/- वरील ६%
स्त्री लाभार्थींना १% सुट अनुज्ञेय आहे.
परत फेडीचा कालावधी : ५ वर्षे
लाभार्थींचा सहभाग : ५% (एक लक्षावरील कर्ज प्रकरणाकरिता)
स्त्री लाभार्थींना १% सुट अनुज्ञेय आहे .
तसेच अंध, मुकबधीर व मतीमंद प्रवर्गासाठी व्याज दरात ०.५% सुट अनुज्ञेय आहे

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

 • मूळ विहित नमुन्यातील अर्ज पूर्णतया भरलेला असावा
 • १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्या बाबतचा दाखला / डोमिसाईल सर्टीफिकेट
 • वयाचा दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला (वयाच्या पुराव्याबाबत कागदपत्रे)
 • दिव्यांगत्वाचा दाखला (साक्षांकित केलेली सत्यप्रत )
 • निवडणूक आयोगाने दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत /आधार कार्ड / पॅन कार्ड / किवा दिव्यांग ओळखपत्र.
 • पासपोर्ट साईज व पूर्ण आकारचा फोटो (अर्जावर चिकटविण्यात यावेत)
 • जागेच्या उपलब्धतेचा पुरावा (जागा स्वत:ची असल्यास कर पावती, नातेवाईकाची असल्यास संमतीपत्र, भाडयाची असल्यास भाडेकरार नामा)
 • कर्जबाजारी/ वित्त संस्थेचा थकबाकीदार नसल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र (रुपये १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • व्यवसायात मदत करण्याच्या हमीबाबत प्रतिज्ञापत्रक (फक्त वाहन कर्जासाठी)
 • व्यवसायाबाबत प्रकल्प अहवाल व दरपत्रक.
 • पशुवैद्यकीय सेवा सुविधा प्राप्त असल्याबाबत दाखला (फक्त पशुपालन व्यवसायासाठी)
 • ज्यांचे हद्दीत व्यवसाय करावयाचा आहे त्यांचे व्यवसाय करण्यास हरकत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र(ग्रामीण भागाकरिता ग्रामपंचायत, सरपंच किंवा सचिव, शहरी भागाकरिता महानगर पालिका किंवा गुमास्ता प्रमाणपत्र )

वैधानिक कागदपत्र

नमुना क्र.

१. स्थळपाहणी

२. जमीनदार वैयक्तिक माहिती

३. पैसे दिल्याची पावती

४. डी.पी. नोट

५. प्रतिज्ञा पत्र (लाभार्थींच्या नावे १०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)

६. जामीन करारनामा (१०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)

७. तारण करारनामा (१०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)