सुक्ष्म पतपुरवठा योजना

 • नोंदणीकृत अशासकीय संस्था मार्फत स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करणेसाठी संस्थेला रु. ५ लाखापर्यंत कर्ज
 • नोंदणीकृत संस्थेला सभासदांसाठी थेट कर्ज.
 • संस्था बचत गटातील एका सदस्याला जास्तीत जास्त रुपये २५०००/- पर्यंत कर्ज देऊ शकते. तथापि जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरीत करणे अपेक्षित आहे.
 • संस्थेचा एकूण कर्ज रकमेच्या २५% राहील. सदर रक्कम हमीशुल्क म्हणून महामंडळात जमा करावी लागते.
 • लाभार्थींना ५% दराने व्याज आकारले जाते व महिलांना १% सुट दिली जाते.
 • परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील पुर्ण भरलेला कर्ज मागणी अर्ज (रु. ५ लाखापर्यंत २ प्रती मध्ये व त्यावरील प्रकरण असल्यास ३ प्रती मध्ये साक्षांकित कागदपत्रे अर्जासह)
 • संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र
 • संस्था निवेदन (मॅमोरॅन्डम)
 • संस्थाचे उद्देश
 • कार्यकारी सभासद यादी
 • आमसभा ठराव (बैठक क्र.)
 • मागील तीन वर्षात संस्थेद्वारा दिव्यांगांसाठी केलेल्या कार्याचा तपशील अहवाल
 • कोणत्याही वित्तीय संस्थान / राज्य किंवा राष्ट्रीय सरकार मान्य संस्थान / आंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कडून घेतलेल्या अर्थ सहाय्य बाबत माहिती
 • संस्थाद्वारे कर्ज स्वरुपात अर्थ सहाय्य पुरवठा करण्यात येणाऱ्या लाभार्थींची यादीत नमूद विषय नाव, पत्ता, वय, जात, दिव्यांग टक्केवारी, ग्रामीण किंवा शहरी, वार्षिक उत्पन्न, व्यवसायाचा तपशील, लाभार्थीद्वारा मागणी केलेली रक्कम
 • संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा अधिकृत लेखा अहवाल
 • संस्थेचे पॅन कार्ड, बँक खाते, पासबुक, जागेबाबतचे कागदपत्र यांचे साक्षांकित सत्यप्रत

वैधानिक कागदपत्र -

कर्जमंजुरी नंतर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता जिल्हा कार्यालयात करावी लागेल.